Algemene Abonnementsvoorwaarden

1. Aanbod
2. Bestelling plaatsen
3. Looptijd en beëindiging
4. Standaardtarieven
5. Betaling
6. Herroepingsrecht
7. Levering
8. Uw privacy
9. Ten slotte

Voor bepaalde acties worden de Algemene abonnementsvoorwaarden aangevuld met en/of aangepast door actievoorwaarden.

Algemene voorwaarden

1. Ons aanbod

1.1. De prijzen voor de producten die wij te koop aanbieden in onze shop zijn inclusief BTW (indien toepasselijk). De leveringskosten zijn inbegrepen in de vermelde prijs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Er wordt enkel in België geleverd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

1.2. We besteden alle aandacht aan de juiste omschrijving van de producten, de prijs en de andere modaliteiten. Indien er toch een aandachtsfout zou zijn in de omschrijving van onze producten, de prijs en/of andere modaliteiten, heeft u de keuze tussen afzien van de aankoop, of toch op het aanbod ingaan tegen de verbeterde voorwaarden.

1.3. We behouden ons het recht voor om onze prijzen, ons aanbod en de verschijningsfrequentie van onze media op elk ogenblik te wijzigen. Katernen, bijlagen, aantal pagina's zijn onder voorbehoud. We zijn niet aansprakelijk wanneer een van onze producten of diensten (krant, magazine, website, ...) verdwijnt uit ons aanbod of wijzigingen ondergaan.

1.4. De korting op een magazine worden meteen verrekend.

1.5. U abonneert zich via de site www.despirituelewereld.be en door te klikken op Abonneren. Hier kies je ‘af te halen bij verkooppunt’ of ‘komt via post’.

2. Bestelling plaatsen

2.1. U kan enkel een bestelling plaatsen als u meerderjarig bent. Indien u nog minderjarig bent, dan kunnen enkel uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger uw bestelling plaatsen.

2.2. U kan enkel geldig op het aanbod ingaan als u eerst alle gevraagde gegevens meedeelt en deze algemene abonnementsvoorwaarden en de privacydisclaimer, aanvaardt. U kan een abonnement enkel in eigen naam aangaan. Uw abonnement is niet overdraagbaar aan derden. Enkel in geval van overlijden bestaat er de mogelijkheid om het abonnement over te dragen en eventueel op een ander adres te laten leveren. Indien u dit niet wenst, wordt het abonnement stopgezet.

2.3. Uw aankoop gebeurt tegen de prijzen die wij op dat ogenblik meedelen in onze webshop, door in te gaan op een welbepaald abonnementsaanbod, met name door te klikken op de bestelknop. Elke bestelling geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van het aanbod.

3. Looptijd en beëindiging

U kan door je gegevens aan te passen op de mails die je bij inschrijving krijgt vermelden dat je het bij een verkooppunt haalt of dat je gewoon je verwijderd uit de abonneelijst.

4. Standaardtarieven (per magazine)

€ 6,95 papieren versie
€ 4,00 in pdf
Bij de papieren versie komt per magazine verzendingskosten bij.

5. Betalingen

5.1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in een specifiek abonnementsaanbod, kunnen aankopen betaald worden via SEPA domiciliëring, overschrijving of online betaling. Wanneer de te betalen prijs niet kan afgehouden worden van uw rekening (saldo ontoereikend, fout rekeningnummer, technische problemen, …) wordt de verkoop geacht niet plaats te vinden.

Overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van economisch recht, en behalve in de gevallen opgesomd hieronder (en in artikel VI.53 van het Wetboek van economisch recht), heeft de klant het recht om zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, volgens onderstaande modaliteiten:

a. Herroepingstermijn:

De termijn waarbinnen de klant kan herroepen, verstrijkt: voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode: 14 dagen na de dag waarop de klant of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt. Echter, voor overeenkomsten met betrekking tot digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, geldt een bijzondere regeling (zie verder; onder d). voor individuele goederen: 14 dagen na de dag waarop de klant of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. wanneer de klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: 14 dagen na de dag waarop de klant of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. in geval van dienstenovereenkomsten of overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd : 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst, niettegenstaande de uitzonderingen voorzien in artikel VI.53 (1° et 13°) van het Wetboek van Economisch Recht (zie verder; onder d).

b. Uitoefening van de herroeping

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant HVD Mediaworks via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het voor de klant om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

c. Gevolgen van de herroeping

Als de klant de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van zijn keuze voor een andere wijze van levering dan de door HVD Mediaworks geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat HVD Mediaworks op de hoogte is gesteld van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen, van HVD Mediaworks terug. HVD Mediaworks betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee hij de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij hij uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen hem voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. HVD Mediaworks mag wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij het besluit de overeenkomst te herroepen aan HVD Mediaworks heeft medegedeeld, aan HVD Mediaworks (of, eventueel, aan degene die door HVD Mediaworks uitdrukkelijk gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen), terug te zenden of te overhandigen. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor de rekening van de klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 15 EUR. De producten dienen volledig en onbeschadigd te worden teruggestuurd en in de originele verpakking, in voorkomend geval in de doos waarin de klant ze heeft ontvangen, naar het adres op de doos of bij de oorspronkelijke zending vermeld, en volgens de eventueel bijgevoegde richtlijnen. De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Voor zover de klant dus nog gebruik wenst te maken van het in dit artikel bedoelde beroepingsrecht, zal hij de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken op een wijze dat deze in waarde verminderen of beschadigd worden. Indien de kwaliteit van de producten wordt geschaad, indien de geretourneerde producten niet volledig zijn en/of indien de in dit artikel vermelde principes niet worden nageleefd, behoudt HVD Mediaworks zich uitdrukkelijk het recht voor om de geretourneerde artikelen te weigeren en/of een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies.

d. Overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

1° dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant, en mits de klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; voor dergelijke diensten stemt de klant er door zijn bestelling of aankoop en de aanvaarding van huidige algemene voorwaarden uitdrukkelijk mee in dat wordt begonnen met de uitvoering onmiddellijk na de sluiting van de overeenkomst (en dus nog binnen de principiële herroepingstermijn van 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst), en erkent hij dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

2° de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

3° de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

4° de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

5° de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

6° de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

7° de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

8° overeenkomsten waarbij de klant de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de klant niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;

9° de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

10° de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

11° overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;

12° de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

13° de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant en mits de klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest; voor dergelijke overeenkomsten stemt de klant er door de aanvaarding van huidige algemene voorwaarden uitdrukkelijk mee in dat begonnen wordt met de uitvoering onmiddellijk na de sluiting van de overeenkomst (en dus nog binnen de principiële herroepingstermijn van 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst), en erkent hij hierdoor zijn recht op herroeping te verliezen;

14° de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

7. Levering

7.1. We doen ons uiterste best om de producten die u aankoopt binnen de aangeduide levertermijn na uw aankoop te leveren op het adres dat u opgaf.

7.2. De levering gebeurt op het adres dat u bij het verrichten van uw aankoop opgeeft. Een adreswijziging of een tijdelijke onderbreking van uw papieren product kan meegedeeld worden via het telefoonnummer +32 (0) 494 503 517 of online via de bevestigingsmail van inschrijving, of door te mailen naar magazine@despirituelewereld.be.

8. Uw privacy

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door De HVD Mediaworks, Breughellaan 32, 2520 Broechem omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering en het beheer van uw abonnement, met inbegrip van het geven van info, voordelen, acties en events binnen uw abonnement. In ons gerechtvaardigd belang verwerken wij uw persoonsgegevens ook voor analysedoeleinden. Uw gegevens kunnen overgemaakt worden aan onze partners inzake abonnementenbeheer. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. U kan uw recht op inzage, verbetering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uitoefenen, je kan deze bereiken via magazine@despirituelewereld.be. U kan tevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit klacht indienen.

9. Ten slotte

9.1. Deze algemene abonnementsvoorwaarden beheersen, samen met de eventuele actievoorwaarden, de privacydisclaimer en de gebruiksvoorwaarden op onze websites, de volledige contractuele relatie tussen u als klant en HVD Mediaworks. U verklaart de algemene abonnementsvoorwaarden te kennen en onvoorwaardelijk te aanvaarden. De algemene abonnementsvoorwaarden bestaande op het ogenblik van uw bestelling zijn toepasselijk.

9.2. Onze producten en diensten worden te koop aangeboden door HVD Mediaworks, met maatschappelijke zetel te België - 2520 Broechem, Breughellaan 32 (BTW BE 0668719978), tel. nr +32 (0) 494 503 517 of online via www.despirituelewereld.be en www.despirituelemarkt.be. U kan ons via deze weg contacteren voor vragen of klachten.

9.3. De wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumentengoederen is toepasselijk.

9.4. Als er tussen ons een geschil zou ontstaan dat we niet opgelost krijgen, wordt dit voorgelegd aan de rechtbanken te Antwerpen, met toepassing van het Belgische recht. Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (Wenen 1980) is niet toepasselijk.

Volg ons op Facebook